12.24.2009

Interview in Tijdschift voor Humanistiek

Nummer 40 jaargang 10 december 2009
Een portret van Ruud Welten: "Existentialisme hoeft niet per sé links te zijn"
Door Sharon Hagenbeek

12.16.2009

Boekpresentatie Merleau-Ponty’s Fenomenologie van de waarneming


De relevantie van Merleau-Ponty’s Fenomenologie van de waarneming


Ter gelegenheid van het verschijnen van de herziene versie van de Nederlandse vertaling van Phénoménologie de la perception in de serie ‘Klassieken’ bij Uitgeverij Boom wordt er een klein symposium georganiseerd rond de doorwerking en relevantie van deze belangwekkende klassieke tekst.

Donderdag 21 januari 2010
14.00 – 16.00 uur
Universiteit van Amsterdam, Bushuis zaal F 2.11 B, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam

Programma
14:00-14.05
Laurens ten Kate, Uitgeverij Boom
Opening

14.05 – 14.30
Douwe Tiemersma, Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, vertaler: 
De terugkeer naar de ambigue oorsprong van waarnemer en wereld als bevrijding

14.30 – 14.50
Erik Rietveld, Amsterdam/Cambridge, Mass., USA
Belichaamde kennis en neurowetenschappen

14.50 – 15.10
Ruud Welten, Wijsbegeerte, Tilburg
Politieke filosofie en muziektheorie

15.10 – 15.30
Brechtje Zwaneveld, o.a. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK - Theater)
Dans en theater

15.30-15.55
Maarten Coolen, Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam:
Belichaamde existentie

Na afloop: borrel

Er is een boekentafel van Uitgeverij Boom.

Niet alleen de Franse filosofie van Foucault, Lyotard, Derrida en anderen is veel verschuldigd aan Merleau-Ponty, ook in Nederland, Duitsland, de V.S. en in andere landen is er een brede receptie van Merleau-Ponty geweest. Deze verwerking gaat op dit ogenblik nog steeds door. Het is opmerkelijk dat dit niet alleen binnen de filosofie gebeurt, maar vooral ook op andere terreinen. Zo wordt binnen de praktische en wetenschappelijke disciplines het denken over kunst, neurale en cognitieve processen, beweging, politiek en vele andere individuele en maatschappelijke verschijnselen beïnvloed door Merleau-Ponty. Het boek Fenomenologie van de waarneming blijkt voor velen een prachtige leidraad te zijn bij het onderzoek naar de waarneming en de waargenomen wereld, naar lichaam en geest, naar allerlei aspecten van leven en samenleven. Het leidt tot verrassende perspectieven en inzichten die ook nu nog voor de filosofie, de wetenschappen en de praktische werkterreinen van groot nut kunnen zijn.
Op het symposium laten een paar filosofen en vertegenwoordigers van verschillende disciplines zien welke inspiratie zij uit het boek halen en op welke wijze het boek in hun werk wordt gebruikt.

Contact: dt@advaitacentrum.nl, t.m.t.coolen@uva.nl en info@uitgeverijboom.nl

12.13.2009

Democracy and Religion International Master Course Tilburg University


Go to the site for more information (for Master Philosophy students in Europe)

For a long time, prevailing opinion has been that democracy exists because politics has detached itself from religion. Thus the fact that democracy since some 250 years slowly has gained the upper hand in the world is supposed to be the result of a strong secularisation of daily life and an institutional separation of church and state. Implicitly it is assumed that religion in itself is an anti-democratic force in modern society.

On the other hand, however, it is generally acknowledged that for instance in Eastern European countries religion has played an important role in the resistance against the Sowjet system, and therefore, in the return of democracy. Against this background, several questions are rising, such as:
What exactly is democracy?
What is religion?
What is the relationship between democracy and religion?
Are mutual differences between religions relevant concerning these questions?
Is religion still possible in a secular society?

There is a body of texts in which the classical discussion in philosophy with regard to these questions can be studied, texts of, amongst others, Augustine, Locke, Spinoza, Kant and Weber. Generally, an opposition is presupposed between belief, superstition, myth and ideology on the one hand, and secularisation, Enlightenment, modernity and rationality on the other hand. Recently, however, philosophy has more and more come to cast doubt on this opposition and on the ‘secularisation-thesis’ based on this opposition. Writers such as Gauchet, Habermas, Nancy, Taylor and others deny the contrariety between democracy and religion, or point out that actually religion has laid the foundation for democracy. What are the consequences of these reconsiderations for our debate on the foundations of the European Union?

11.09.2009

‘War & Religion’ - November 11, 2009


Programme Discussion Drink ‘War & Religion’ - November 11, 2009

AWAke International Event, made possible by Studio and Albert Heijn
Special thanks to Prof. Dr. R.C.H. Lesaffer and Dr. R.B.J.M Welten
Speakers:
 Dr. R.B.J.M. Welten (university professor at the Faculty of Humanities – section Philosophy)
 Prof. dr. R.C.H. Lesaffer (Dean of the Law Faculty at the Tilburg University and professor at
the department of Jurisprudence and Legal History)
Discussion Leader/Host: Ruby Rosa D’souza – President of AWAke International
Duration: 19:30 u – 22:30
19:30 – 19:50
 Introduction and opening ‘War & Religion
19:50 – 20:30
 Dr. R.B.J.M Welten
20:30 – 20:45 Break
 Live music by Simon Keats
20:45 – 21:20
 Prof. dr. R.C.H. Lesaffer
21:20 – 21:35 Break
 Live music
21:35 – 22:30
 Discussion and Debate
22:30 Closing
 Drinks with live music

10.21.2009

God in de filosofie: naïef bijgeloof of bittere noodzaak?Tijd en plaats: Woensdag 4 november van 18.30 tot 20.00 uur in het Zwijssengebouw (Stiltecentrum). Na afloop is er een borrel.

Donald Loose en Ruud Welten, beiden experts op het gebied van de religiefilosofie en (o.a.) de Franse fenomenologie, gaan in gesprek over de betekenis van de godsvraag en de geloofsdaad in de filosofie.

Kan de filosofie op zichzelf staan of moet ze zich uiteindelijk toch op geloofsinhouden beroepen? Toen bijvoorbeeld Descartes het bestaan van de empirische werkelijkheid wilde bewijzen, beriep hij zich op ‘God’. Was hij naïef, bang voor de Kerk, of trof hij juist een wezenlijk aspect van onze verhouding tot de werkelijkheid buiten ons? Ook Kant, gerenommeerd Verlichtingsdenker, meende dat natuurwetenschap zonder geloof uiteindelijk niet mogelijk is. Daarom worden de godsvraag en de geloofsdaad in de filosofie niet beheerst door de vraag: “Bestaat God wel of niet?” Minstens zo wezenlijk voor de filosoof is het besef, dat onze toegang tot de wereld misschien wel helemaal niet zonder religiositeit gedacht kan worden.
De discussie vertrekt vanuit het probleem, dat je de vraag naar het bestaan van God niet onbevangen kunt stellen. Ook als een atheïst God verwerpt, dan claimt hij toch te weten wat God had moeten zijn, maar niet is. Evenmin kan de gelovige zomaar beweren in God te geloven. Als hij zeker zou weten dat datgene, waarin hij gelooft, inderdaad God is, dan moet hij ook weten wat God is. En als je dat weet wordt het onzinnig om te zeggen dat je in God gelooft. Het is dus zaak om ter discussie te stellen of het specifieke godsbeeld het juiste is. Om de juistheid te bepalen heb je weer beoordelingscriteria nodig. Er is een complex weefsel van denkstappen nodig om ons dichter in de buurt van de godsvraag en de geloofsdaad moeten brengen.

Donald Loose zal verdedigen, dat geloven altijd intentioneel moet zijn, omdat het goddelijke niet ervaren kan worden. Dit standpunt ontkent dat mensen een intellectuele aanschouwing hebben: we kennen de eerste oorzaak van de dingen niet. Dat heeft grote gevolgen voor de mogelijkheid van metafysica.

Ruud Welten daarentegen meent dat geloven juist een houding van receptiviteit is en een ervaring (receptie) van het goddelijke in zekere zin wel mogelijk is. Juist de fenomenologische methode is in staat de valkuil van de metafysica en de intellectuele aanschouwing te vermijden.

Onder leiding van promovendus Arthur Kok ondermijnen ze niet alleen de gangbare denkbeelden over God, maar zullen ze uiteindelijk ook onderling strijd voeren over de redelijkheid van de filosofie zelf.

meer info

10.09.2009

Lezing tijdens congres over de dood

Ruud Welten Een plaats voor de dood in het leven

In de voordracht wordt de vraag gesteld hoe wij in ons leven geconfronteerd worden met de dood. De vraag wordt fenomenologisch benaderd, dat wil zeggen: er wordt niet uitgegaan van theorieën of concepten van de dood, maar van wat ons in de directe ervaring gegeven is. Dit uitgangspunt leidt ons niet in eerste instantie naar onze eigen dood, waarvan we immers geen ervaring hebben, maar naar de dood van onze naaste. De dood van de naaste, in de vorm van zorg en rouw, confronteert ons met de bodem van ons eigen bestaan: de tot dan toe zinvolle kaders in het leven worden aangetast.

meer informatie: http://www.filosofieengeneeskunde.nl/

Vereninging voor fiosofie en geneeskunde, jaarcongres 2009
Dood. Geneeskunde en het belang van een filosofische reflectie op het levenseinde

Datum en tijd: zaterdag 17 oktober 2009, 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Leids Universitair Medisch Centrum
Gratis voor VFG-leden; €60 voor niet-leden (€20 studenten en aio's). Koffie, thee en lunch zijn daarbij ingebrepen.

De dood speelt een vaak onopgemerkte maar belangrijke rol in actuele discussies in de geneeskunde. Het gaat daarbij niet alleen om de zorg rondom het levenseinde, wilsbeschikkingen, of om orgaantransplantatie. De centrale plaats van de dood is gegeven met het voortdurende, en tot mislukken gedoemde, gevecht tegen veroudering, verval en, uiteindelijk, het einde van het leven. Veel geneeskundige discussies over de dood hebben een ethische invalshoek. Daarbij wordt zelden ingegaan op de metafysische, kentheoretische en wijsgerig antropologische problematiek die de dood kenmerkt.

8.18.2009

Learning Lane 2009

Learning Lane is een 2-daags Zomerfestival voor én door professionals waar kennis delen centraal staat. Beginnende en ervaren professionals op het gebied van HRD, training, opleiding, coaching, organisatieontwikkeling en –advies kunnen kiezen uit een zeer gevarieerd aanbod van workshops, die door mede professionals worden aangeboden. Per dag zijn er 3 ronden workshops gecombineerd met veel andere activiteiten. De workshops hebben een sterk innovatief karakter.
meer info: http://www.learninglane.nl/

Filosofie en organisaties
Themalijn Filosofie en organisaties

Wat heeft filosofie organisaties in deze tijd te bieden? Filosofie is gelukkig ook buitengewoon praktisch. Tenminste, als je er op de juiste manier mee om weet te gaan. Een goed filosofisch gesprek dwingt ook consequenties af. Legt achterliggende thema’s bloot en zoekt naar verbanden en samenhang. Filosoferen is niet vrijblijvend. Het vraagt om verbinding van persoonlijke keuzes met die van de organisatie waarin je werkt.

In drie workshops wordt je uitgedaagd om op filosofische wijze, en met gebruikmaking van oude bronnen van wijsheid, je eigen keuzes en die van anderen te onderzoeken, te expliciteren en te verbinden met ambities voor de toekomst. In de workshops staat de werkwijze van de Academia Vitae centraal. De workshops vormen daarmee ook een kennismaking met wat de programma’s van de Academia Vitae te bieden hebben. De drie workshops zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Workshops Filosofie en organisaties

1. Integriteit
2. Verantwoordelijkheid
3. Authenticiteit

4.22.2009

Festival Drift

Lezing

Zinvol Geweld - Ruud Welten
De geschiedenis van het existentialisme is verstrengeld met discussies over terrorisme. Sartre steunde bijvoorbeeld onder andere de RAF en het Algerijnse bevrijdingsleger. In zijn boek Zinvol Geweld legt Ruud Welten deze gewelddadige onderstroom in de 20e-eeuwse continentale filosofie bloot, en onderzoekt hij de gevolgen ervan voor zowel filosofie als politiek.
22.45 - 23.15

Zie de website: Festival Drift

3.17.2009

Authenticiteit

Het is een woord dat we graag gebruiken en diepe beloftes koestert over wie we werkelijk zijn. Maar wat is authenticiteit? Zijn wij authentiek? Is dat wel mogelijk? Hoe gedraagt iemand zich die we authentiek noemen?

Academia Vitae biedt deze zomer een compact Professional Program met als thema het begrip authenticiteit.

Het programma is in eerste instantie bedoeld voor mensen die midden in het professionele leven staan: managers, bestuurders, kunstenaars, onderwijsgevenden. Tijdens het programma wordt het begrip authenticiteit niet alleen filosofisch onderzocht, maar vooral ook vanuit de concrete praktijk van de werkvloer.

Klik hier voor meer informatie

2.07.2009

Over Michel Henry: 25 februari in Utrecht

In het winterseizoen organiseert de Oud-Katholieke Parochie van Ste. Gertrudis een lezingenserie over filosofie.

klik voor info

Woensdag 25 februari 2009
Dr. Ruud Welten is universitair docent filosofie van de faculteit geesteswetenschappen van de UvT. Hij geeft een inleiding over de franse filosoof Michel Henry. Dit is een wat minder bekende filosoof, maar niet minder interessant. Hij heeft een het boek 'Ik ben de waarheid: naar een filosofie van het Christendom geschreven'. Meister Eckhart is één van zijn inspiratiebronnen

Het thema van de serie is:
'Geloven in filosofie'.

Er zal aandacht worden besteed aan diverse denkers die allen een bijzondere band hebben met het joodse of christelijke geloof. Verder zijn deze denkers echte filosofen, dus mensen die geloven in de kracht van filosofie. Vaak wordt gesteld dat kritisch, zelfstandig denken en geloof, spiritualiteit niet samen kunnen gaan. Deze denkers zijn een andere mening toegedaan. Maar zij gaan wel op hun geheel eigen wijze om met de traditie waarin ze staan. De één gaat bovendien veel verder in het leggen van eigen accenten in die traditie dan de ander. Toch kunnen deze denkers wellicht juist daarom een inspirerend voorbeeld zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in filosofie en daarnaast menen dat dit niet in tegenstelling hoeft te staan tot spiritualiteit en geloof.